Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

Aquesta moció va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament de Godella de data 25/09/2014, amb els vots favorables dels regidors de Compromís, PSOE i EU (9) i els vots en contra del partit popular (8)

Text:

En Salvador Soler Chulià en nom del Grup Municipal socialista, Francesc Aràndiga i Llaudes en nom del Grup Municipal de BLOC-Compromís i Josep Manel San Félix en nom del Grup Municipal d’Esquerra Unida a l’Ajuntament de GODELLA, atenent el que disposa l’article 97 del ROFJ (RD 2568/1986), presenten al Ple de l’Ajuntament la següent

MOCIÓ

 El govern de Mariano Rajoy ha anunciat la seua voluntat de modificar l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General pel que fa a les eleccions municipals. Tot i que no hi ha encara cap proposta concreta, les diverses informacions apunten a l’elecció directa dels alcaldes, ja siga convertint una majoria relativa del 40% en majoria absoluta, ja siga amb una elecció a dos voltes.

Tot i que la pràctica totalitat de partits polítics ha manifestat públicament el seu rebuig a eixa modificació, sembla que la intenció del PP és aprovar-la unilateralment, contradient les declaracions realitzades pel President del Govern fa escassament un any (febrer del 2013) en les que assegurava que “mai modificaré la llei electoral per majoria, perquè crec que hi ha consensos bàsics que cal preservar”. De tots és sabut però, que a Rajoy no li cal cap motiu especial per desdir-se de les seues propies paraules i que ha incumplit sistemàticament totes les seues promeses electorals, fent just el contrari del que afirmava.

Ens estos moments, quan queden nou mesos per a les properes eleccions municipals, aquesta reforma electoral es planteja per part del govern i del PP, d’una forma oportunista i prepotent. Entenem que la política és dialeg, negociació i acord, però també és respectar les regles que ens hem donat democraticament i no modificar-les per la via d’urgència, basant-se exclusivament en interessos partidistes.

Les enquestes sociològiques i els propis resultats de les últimes eleccions europes, fan palés la fi del bipartidisme i el decliu de la supremacia electoral popular. La por a perdre alcaldies és el motiu que impulsa la reforma proposada per Rajoy. Esta proposta no és una demanda social, ni política i menysprea una volta més, els nostres pobles i ciutats i a la FEMP, com entitat representativa del municipalisme.

Estem davant un nou atac als nostres municipis, després la infausta Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que ha buidat de capacitat política i de competències, els ajuntaments.

Amb tot, encara gosen qualificar la proposta com a una “regeneració democràtica”. Coincidim plenament en la necessitat d’una regeneració, però, per a ser efectiva, hauria d’anar just en la direcció contrària del que es proposa. L’actual sistema electoral compta amb dos filtres que distorsionen la voluntat popular: d’una banda, la fórmula d’assignació de regidors (l’anomenada Llei d’Hondt), que premia les llistes més votades i castiga les minoritàries, i, d’una altra, la barrera del 5 % necessari per a optar a la representació, que deixa fora, de vegades, opcions que sí que l’obtindrien amb un sistema estrictament proporcional. Les majories en democràcia, es construeixen, respectant la voluntat dels ciutadans, expressades en les urnes i conformant un projecte polític comú, que siga social i politicament majoritari

Per tot allò exposat, proposem al Plenari l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Godella manifesta el seu rebuig a la modificació de la llei electoral (LOREG) proposada pel govern, en els termes en què s’ha anunciat o en altres semblants que aprofundisquen en la manca de proporcionalitat.

Segon.- Per aconseguir una major adequació amb la voluntat democràtica de la ciutadania, l’Ajuntament de Godella demana que es modifique l’actual Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General en els següents aspectes:

       a.- Substitució del mètode d’Hondt d’assignació per altre que represente proporcionalment la voluntat popular.

       b.- Eliminació de la barrera electoral del 5 %

 Tercer: Qualsevol canvi en els sistemes electorals hauria de respectar els principis democràtics, anar precedir d’un dialeg previ i gaudir d’un ampli consens politic.

Quart.- Donar trasllat dels presents acords a la Presidència del Govern d’Espanya, a la Mesa del Congrés dels Diputats i als portaveus dels seus grups polítics, i a la Mesa de les Corts Valencianes i als síndics dels seus grups polítics

                           Godella 18 de setembre del 2014

 

 

 

 

 

 

 

Mostrant documents etiquetats amb: llei-de-regim-local
Mocio conjunta elecció Alcaldies Treball Legislatura 21 Octubre 2014

Etiquetes

#1any en negre #RTVV No es tanca Aigües pluvials Alcaldies Consorci Serveis Socials Horta Nord Llei de Règim local mocions mocions 2015 Neteja de Barrancs Reobertura RTVV Serveis Socials TAXI