Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

A continuació vos deixem el text de la moció presentada pel Grup municipal de Compromís, en compliment de l’acotrd dels portanveus en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Aquesta moció fou aprovada en el ple de gener de 2014, per unanimitat.


La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), integrada per Elena María Bastidas Bono, alcaldessa d’Alzira i presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Juan José Medina Esteban, alcalde de Montcada, vicepresident de la Diputació Provincial de València i portaveu del Partit Popular de la Comunitat Valenciana en l’FVMP, María Concepció García Ferrer, alcaldessa de Picassent i portaveu del PSPV-PSOE en l’FVMP, Rafael González Climent, alcalde de Muro i portaveu del BLOC-COMPROMÍS en l’FVMP, i Joaquín Masmano Palmer, alcalde de Buñol i portaveu d’EUPV en l’FVMP, i assistida pel seu secretari general, José Antonio Redorat Fresquet, ha adoptat, per unanimitat de tots els seus membres, en la reunió ordinària celebrada el dia 1 de desembre del 2014, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les entitats locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

MOCIÓ

Que presenta el Sr. FRANCESC ARÀNDIGA I LLAUDES portaveu del Grup Municipal BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Godella en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat, la Moció sobre la situació actual dels Ajuntaments de la nostra Comunitat Valenciana.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tots som conscients de la situació global de crisi que estem patint, i que en el cas dels Municipis de la nostra Comunitat es troba tant en la seua situació econòmica, com a financera al límit.

El sector del taxi, sector actiu i necessari del transport públic a la Comunitat Valenciana, porta uns anys patint problemes conjunturals a causa del moment de crisi econòmica pel que travessem i el descens conseqüent de la seua utilització.

Situació que es veu agreujada tant per l’intrusisme que patix el sector, i en el que incideix de forma especial la utilització de noves aplicacions de telefonia i Internet, com per la regulació de les Àrees de Prestació i Influència, en particular en relació a la demora en la restricció en l’arreplega de viatgers de l’Estació del Nord i Joaquín Sorolla de la ciutat de València, així com en la quota d’arreplegades en ports, aeroports i estació de tren (AVE) en la nostra Comunitat.

Per allò que s’ha exposat, el grup municipal de BLOC-Compromís, proposa al Ple d’este Ajuntament de Godella l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Traslladar el Govern de la Generalitat Valenciana, la necessitat de la revisió, i si és el cas adequació, de la normativa aplicable a la prestació del servici del taxi a fi d’evitar la competència deslleial en este sector i garantir la seguretat dels usuaris, en especial, respecte a la regulació de les noves aplicacions de telefonia i Internet.

SEGON. La modificació del contingut i adequada regulació de les Àrees de Prestació i Influència, en especial en relació a la restricció tant en l’arreplegada de passatgers en determinats punts de la ciutat de València i de tota la Comunitat: ports, aeroports i estacions de tren, com en la quota que afecta els taxistes.

TERCER. Instar al Ministeri de Foment perquè per mitjà d’una actuació conjunta i coordinada aconseguisca una solució global, en col·laboració amb totes les comunitats autònomes.

QUART. Traslladar este contingut, al MH President de la Generalitat Valenciana, al ME President dels Corts, i als portaveus dels Grups Polítics en les Corts.

Godella de desembre de 2014

Signat: Francesc Aràndiga i Llaudes

SR.ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA

Mostrant documents etiquetats amb: taxi
Moció revisió normativa sector TAXI Treball Legislatura 18 Febrer 2015

Etiquetes

#1any en negre #RTVV No es tanca Aigües pluvials Alcaldies Consorci Serveis Socials Horta Nord Llei de Règim local mocions mocions 2015 Neteja de Barrancs Reobertura RTVV Serveis Socials TAXI