El camp valencià ha estat abandonat pel govern de la Generalitat des de ja fa algunes dècades. L’elevat preu de la terra, el descens progressiu dels preus de compra als llauradors, el continu abandonament de terres, els freqüents robatoris a xicoteta i gran escala i la impossibilitat de contractar assegurances agràries per la manca de beneficis, posen de manifest que alguna cosa no s’està fent gens bé.

A Godella, la problemàtica no és diferent. A banda dels generals, en trobem altres problemes de particulars, com són: la falta d’una regulació dels usos permesos a l’horta; l’excessiu trànsit de vehicles a motor pels camins agrícoles; i la falta de convocatòria del Consell agrari que ha dut a una falta de diàleg entre llauradors i Ajuntament.

Front esta problemàtica, proposem una sèrie de mesures que giren en torn a 3 eixos: facilitar el treball de les terres; promoure la valoració, el coneixement de l’horta i el treball que hi comporta; i crear possibles alternatives de comerç directe i just entre els llauradors i els consumidors del poble.

Protegirem l’horta i al llaurador. Atendrem les demandes del consell agrari per dotar de més seguretat l’horta i impedir els robatoris al camp.

Per tal que l’Horta continue viva cal facilitar-ne el treball i així ajudar a reduir els costos. Cal donar llum a la normativa d’usos permesos de l’horta per a facilitar, per exemple, la instal·lació d’infraestructures de reg. L’ajuntament s’ha d’implicar en l’organització de la guarderia rural i col·laborar en les guàrdies i en l’obertura i tancament dels camins. Cal que la policia local tinga més presència i que es limite el trànsit de vehicles a motor pels camins rurals. S’han d’agilitzar i rebaixar els tràmits per al condicionament de les parcel·les. A més a més , caldria estudiar seriosament la possibilitat d’adquirir i condicionar un magatzem al camí vell de Godella per al seu ús comunitari com a dipòsit de maquinària, planters i adobs, tot i respectant les normatives d’emmagatzematge i ús de fitosanitaris. També cal donar un impuls a les competències del Departament Agrari municipal i estudiar fórmules per a l’assessorament tècnic agrícola i fitosanitari que no suposen cap violació del dret de competència.

Continuarem apostant pels horts urbans i el comerç directe entre llauradors i consumidors. El museu agrari ha de comptar amb una ubicació pròpia i digna en la torreta de Misildo.

Hem d’apostar per promoure l’estima per l’horta i fomentar-ne el coneixement. Cal recolzar i fomentar la iniciativa d’horts urbans que s’ha encetat en esta legislatura per tal d’apropar la gent a l’horta i al seu treball. Cal estudiar una ubicació estable per al Museu Agrari municipal com, per exemple, la Torreta de Misildo.

Recuperarem les sendes antigues de ferradura i les habilitarem com a itineraris de passeig i coneixement de l’horta.