[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LWjXpINawl8&feature=related&w=420&h=340]

El Benestar social engloba tota una sèrie d’aspectes relacionats amb la qualitat de vida i autonomia de la ciutadania, una qualitat de vida i autonomia que es considera mínima i que tot el món ha de tindre garantida. No obstant això, l’àrea de Benestar Social no només s’ha de dedicar a garantir està qualitat i autonomia mínimes directament sinó que també ha de satisfer les necessitats d’orientació i formació de la ciutadania per tal que aquells aspectes que no puguen ser resolts pels Serveis Socials municipals els resolguen les instàncies competents.

Instal·larem a Godella un centre de dia per als nostres majors i promourem el “menjar a casa” per a les persones dependents.

Cal millorar les prestacions municipals en relació a l’atenció a les persones dependents, a les víctimes de violència domèstica, a la tercera edat, a la drogodependència, a la integració dels immigrants. Per a aconseguir-ho cal elaborar, en primer lloc, una carta de serveis de l’àrea de benestar, on hi consten detalladament tots els procediments, tràmits i ajudes que es gestionen per l’Ajuntament i el termini per a resoldre’ls. No obstant això, no podem oblidar que moltes de les ajudes i prestacions no depenen de l’Ajuntament, pel què caldrà complementar els serveis de gestió municipal amb un servei d’assessorament quan la competència corresponga a una altra administració.

Continuarem i ampliarem les activitats de voluntariat que incideixen en sectors de la població desafavorits, apropant la ciutadania en general als problemes particulars i així crear una consciència de col·lectivitat.

No podem desatendre tampoc la solidaritat internacional. Hem de continuar destinant el 0,7 % del pressupost de l’Ajuntament a projectes de solidaritat internacional que també repercutisquen en les nostres consciències i en la nostra educació.

Hem de ser capaços de promoure uns hàbits de vida saludables i, en coordinació amb el centre d’atenció primària, posar en marxa campanyes de prevenció. Ens comprometem a invertir en prevenció per atendre les necessitats de la població en les corresponents activitats, com, per exemple, exercicis de mobilitat per a adults fets per professional de Godella. Però no hem d’arribar només fins ací, hem d’incloure la salut com a eix de moltes altres àrees, com l’educació, l’urbanisme, els esports, la joventut i el benestar social. Només una política integral permetrà conscienciar a la ciutadania de la importància de la salut com a estadi físic i mental ideal per a la realització personal i col·lectiva.

Cal promoure campanyes de conscienciació perquè els passejadors de gossos arrepleguen els excrements, perquè tant adults com joves no embruten la via pública i perquè encertem en el color del contenidor. Al cap i a la fi, promoure campanyes per a fer de Godella una ciutat neta i sana.

Realitzarem cursos que ens formen en salut, tant física com mental. Així cal potenciar la formació en habilitats socials i personals com l’autoestima, el treball en grup, tècniques per a afrontar l’estrès, assertivitat i empatia, etcétera.

Defensarem la gestió pública dels serveis sanitaris com a garantia d’atenció a la totalitat de la ciutadania i reclamarem davant la Conselleria l’adequació de la plantilla i l’increment de l’eficàcia i els serveis del Centre d’Atenció Primària.

Posarem en marxa programes específics d’atenció i informació a malalts crònics, xiquets en edat escolar, joventut i tercera edat. Estos programes aniran des de l’explicació dels hàbits saludables necessaris fins a la prevenció de drogodependències o intoxicacions agudes.