Davant l’actual situació econòmica tant en l’àmbit públic com privat, cal fer, més que mai, polítiques actives d’ocupació des de l’àmbit local. Estes polítiques han d’esser capaces de posar en marxa programes i mesures concretes elaborades i consensuades amb els diferents sectors implicats i orientades al recolzament d’iniciatives noves i al suport a les existents, sense oblidar la formació per a l’ocupació tant en habilitats com en competències.

La vitalitat dels comerços i dels professionals d’un poble és un indicador imprescindible per valorar el grau de desenvolupament i autonomia, tan important com l’urbanisme, les infraestructures i els serveis municipals. Els comerciants i professionals són els gestors de serveis i els proveïdors de la ciutadania, tant a nivell de necessitats bàsiques com l’alimentació, com a nivell de necessitats no tan bàsiques com l’oci, noves tecnologies, etcètera.

Els comerciants i els professionals són imprescindibles en qualsevol organització social i també ho són a Godella. Han de ser cuidats i tractats com a tals. Cal recolzar fermament els comerços existents i procurar que se n’òbriguen de nous. S’ha de fer un estudi de necessitats comercials i professionals del poble que permeta promocionar amb més interès els sectors més desafavorits. A més a més cal estudiar la pressió dels impostos que els afecten i graduar-los en funció de l’activitat.

 ________________________________ Farem un Pla de Comerç Local per coordinar les necessitats d’este sector tan important per a la vitalitat de Godella.

 És imprescindible que hi haja una regidoria directament responsable i totalment accessible que hi faça d’interlocutora. La relació d’esta amb l’Associació de comerciants i professionals de Godella ha d’ésser contínua i fluïda, ha de canalitzar les solucions als problemes i recolzar-ne les iniciatives. L’Ajuntament ha de ser un exemple i consumir en els comerços locals i utilitzar els serveis dels nostres professionals.

Cal fer un urbanisme que afavorisca el comerç mitjançant el disseny dels carrers, el foment dels baixos comercials, la construcció de vivendes VPO a les quals puga accedir la gent jove, l’habilitació de zones d’aparcament i de càrrega i descàrrega. A més a més, cal agilitzar les tramitacions de les llicències d’activitat i reforma.

Hem de promoure la valoració i el coneixement dels comerciants i professionals locals amb campanyes que posen de manifest els avantatges del seu ús; amb l’edició d’una guia comercial de Godella tant a la pàgina web de l’Ajuntament com en versió impresa; reprenent la Fira de comerç anual on puguen exposar les activitats i productes; fent dels comerços punts de visita obligada per tal d’obtenir la versió impresa de les guies de programació de l’Ajuntament; i senyalitzant els comerços amb la cartelleria dels carrers o amb panells, al polígon.

Cal estudiar una ubicació definitiva per al mercat municipal, que permeta disposar de més espai. Com a alternativa al quasimonopoli dels grans distribuïdors hem d’apostar per promoure un comerç directe i just entre els llauradors de Godella i els seus habitants. Cal posar en marxa un mercat ecològic i de producció pròpia amb periodicitat setmanal que siga compatible amb l’actual del divendres.

La seguretat dels comerciants i professionals també és imprescindible. Hem de treballar amb l’ajuda de la policia local per tal que puguen ser com una policia de barri que passege pels carrers i dissuadisca els delinqüents.

Hem de ser conscients de la necessitat de fer una millor recollida selectiva dels residus que generem i hem d’implicar els comerciants i els professionals en este objectiu. Cal distribuir, en funció dels residus que genera cada activitat, els espais per a contenidors i el nombre d’estossense oblidar l’existència del veïnat.

Millorarem l’Agència de desenvolupament local i farem que es constituïsca en un òrgan transversal de coordinació de les polítiques d’ocupació i de promoció i suport del comerç i demés activitats econòmiques. A més a més ha de ser capaç d’assumir el paper d’observatori de l’ocupació, del comerç i de les activitats econòmiques i d’exercir les tasques d’assessorament laboral genèric i en especial a emprenedors i de coordinar les gestions de les diverses àrees al respecte. També caldrà establir els mecanismes necessaris per tal de garantir la participació, tant en la presa de decisions com en l’execució.

 

Promourem un pla de formació i ocupació per baixar les xifres de l’atur a godella fomentant iniciatives de persones emprenedores i millorant les competències de la població aturada a través de cursos de formació

Elaborarem programes municipals d’orientació i formació que milloren les competències i ajuden a adaptar-se a les noves exigències del mercat laboral considerant l’edat, la formació i les expectatives dels participants, amb un tracte personalitzat i professional.

També incrementarem les places de formació d’adults per tal de fer front a estes necessitats i possibilitar el reprendre els estudis a aquelles persones que no els van acabar.

També farem un estudi de generació d’ocupació respecte totes aquelles activitats de l’Ajuntament per a poder adequar-les i que cada activitat respercutisca el més possible en el poble. Posarem en marxa unes borses de treball que respecten els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, actualitzades per activitats i sectors per tal de poder utilitzar-les per part de l’Ajuntament i les empreses en totes aquelles activitats que ho requerisquen (publicitat, noves tecnologies, jardineria, ludoteca, animació cultural, monitors esportius, atenció a la dependència…). Estes borses han d’estar, preferentment, centralitzades en l’Agència de Desenvolupament Local que les haurà de gestionar d’una manera eficaç i eficient, apostant per les noves tecnologies on siga possible.

Cal impulsar de nou els projectes de formació i ocupació conjunts, com Escoles-Taller, Cases d’Ofici o Tallers d’ocupació en totes les àrees que en siguen susceptibles, com per exemple la rehabilitació del patrimoni municipal, els serveis d’atenció a la dependència o l’atenció del medi ambient.