[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=K-WDVvAIjY0&w=420&h=340]

Cal fer un pacte entre totes les formacions polítiques referent a la gestió i planificació de les activitats esportives i les infraestructures necessàries atenent a raons d’eficàcia i eficiència, considerant les necessitats futures de manteniment, el creixement de la població, la demanda per grups d’edat i gènere, l’urbanisme que volem i la nostra identitat. El manteniment de les infraestructures, les ofertes esportives consolidades i la política de preus públics i finançament no han de dependre del color de la regidoria, han de tindre una continuïtat en el temps. Cal, per tant, replantejar-se l’Organisme Autònom Municipal. No té cap trellat mantindre l’actual funcionament de l’OAM, ja que només entrebanca la fluïdesa en la presa de decisions i en la gestió diària. O bé apostem decididament per la seua major autonomia, creant una gerència real i eficaç amb capacitat organitzativa i autonomia financera, o bé, es modernitza la seua gestió i funcionament paral·lelament a les altres àrees de l’Ajuntament.

Millorarem la gestió de l’organisme autònom dotant-lo de més autonomia i més participació.

El correcte manteniment de les instal·lacions que ja disposem ha d’ésser el punt de partida de la política d’infraestructures esportives. No té cap trellat construir altres instal·lacions si desatenem les que ja en tenim. No obstant, caldria reservar sòl per a noves instal·lacions esportives al Pla General d’Ordenació Urbana, sent conscients que les noves instal·lacions han d’estar pensades de tal manera que siguen viables. Cal buscar solucions temporals per a la manca d’infraestructures com poden ser convenis amb entitats públiques i/o privades (Col·legis, Instituts, Ajuntaments, Club de suboficials, Gimnasos i poliesportius  privats, …) per tal d’utilitzar les seues instal·lacions i no ajornar el problema amb l’excusa de manca d’espais disponibles.

Cal adaptar l’oferta esportiva a la demanda real. S’ha de fer un estudi de l’oferta esportiva existent i la demanda per grups d’edat i gènere. A més a més, cal corregir esta oferta en funció del col·lectiu al que s’adrece, bé per la seua menor autonomia (persones majors, xiquets), bé per ser un col·lectiu amb majors necessitats formatives (infància, joventut) o per haver estat tradicionalment discriminat (esports femenins, esports minoritaris o minoritzats, etc).

Hem de ser eficaços en la gestió dels recursos públics, per això apostem per mancomunar serveis amb pobles veïns com Burjassot i Rocafort.

Cal estudiar i raonar amb les poblacions limítrofs (Rocafort, Burjassot i Paterna) la possibilitat de gestió mancomunada de les instal·lacions esportives ja que moltes voltes intercanviem usuaris. El repartiment de despeses entre els ajuntaments pot millorar qualitativament i quantitativament la prestació del servei públic, tot i afavorint els esports més necessitats.

Cal millorar la prestació del servei públic i apropar les funcions i deures del Personal polític i tècnic de l’Ajuntament als drets i necessitats de les persones usuàries/propietàries de les insfraestructures, dels procediments i dels serveis.

Hem de buscar fórmules per tal que no repercutisquen tots els costos del sistema públic esportiu en les arques municipals ni en els usuaris. Molts dels espais esportius són polivalents i podrien admetre algun ús -no agressiu amb la instal·lació- que generara algun benefici que no fóra esportiu –concerts, actes públics, etc-.