Moció sobre neteja de Barrancs

A continuació teniu el text de la moció presentada pel Grup municipal de Compromís en Godella respecte la neteja de barrancs, en compliment d’un acord entre els portanveus dels diferents grups de la Federació valenciana de Municipis i Províncies.

Aquesta moció fou aprovada per unanimitat en el ple de gener de 2015.


La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), integrada per Elena María Bastidas Bono, alcaldessa d’Alzira i presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Juan José Medina Esteban, alcalde de Moncada, vicepresident de la Diputació Provincial de València i portaveu del Partit Popular de la Comunitat Valenciana en l’FVMP, María Concepció García Ferrer, alcaldessa de Picassent i portaveu del PSPV-PSOE en l’FVMP, Rafael González Climent, alcalde de Muro i portaveu del BLOC-COMPROMÍS en l’FVMP, i Joaquín Masmano Palmer, alcalde de Buñol i portaveu d’EUPV en l’FVMP, i assistida pel seu secretari general, José Antonio Redorat Fresquet, ha adoptat, per unanimitat de tots els seus membres, en la reunió ordinària celebrada el dia 1 de desembre del 2014, la següent proposta de moció perquè siga remesa a totes les entitats locals de la Comunitat, a fi que s’adopte pels seus respectius plenaris.

MOCIÓ

Que presenta el Sr. FRANCESC ARÀNDIGA I LLAUDES , portaveu del Grup Municipal BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Godella en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix i a l’empara d’allò que s’ha establit per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb l’article 97.3 del Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i aprovació, la MOCIÓ següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Comunitat Valenciana compta amb nombrosos episodis d’inundacions, posant com a exemples des de la riuada del Túria al 1957, les inundacions de la ribera del Xúquer i la ruptura de la presa de Tous al 1982, les diferents riuades patides en el Baix Segura, o més recentment les inundacions provocades pel riu Girona en els Poblets i les inundacions d’altres poblacions per les pluges intenses produïdes en la Marina Alta a l’octubre del 2007. Es tracta d’un fenomen molt present en el nostre territori, en el qual dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana 299 presenten un risc apreciable d’inundació.

Les Administracions Locals són les més pròximes als ciutadans i constituïxen el pilar bàsic on s’integra i organitza la societat civil. Per això, tenen un compromís amb el desenvolupament sostenible que implica necessàriament augmentar la prioritat concedida a les polítiques mediambientals. Així doncs, les actuacions de caràcter preventiu i de protecció, exigeixen un nivell de resposta organitzatiu adequat, i fa necessari comptar amb el suficient personal qualificat que puga intervindre en el moment adequat i necessari davant de situacions d’emergències, d’acord amb la legislació vigent de Règim Local, que establix competències tant per als municipis com per als seus alcaldes en matèries relacionades amb la protecció civil.

La Generalitat Valenciana recorda anualment els procediments d’actuació que han d’aplicar les Administracions Públiques amb responsabilitat en la matèria, davant de situacions de pluges intenses i crescudes de cabals en rius i barrancs.

En este sentit, els ajuntaments participen en la neteja dels barrancs que acumulen males herbes i brutícia a fi d’evitar inundacions i estancaments d’aigua. Per a realitzar estes tasques de condicionament en barrancs de muntanya i de riu, n’han sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) realitzar intervencions immediates en la demarcació de la qual es trobe ubicat el terme municipal.

Per tot això, presentem per a la seua aprovació la següent proposta d’acord:

  1. Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i a la Confederació Hidrogràfica del Segura (CHS) que en el seu àmbit territorial d’actuació en la Comunitat, de forma urgent, realitze les tasques de condicionament necessàries que, a més, li correspon a les esmentades Confederacions, a fi d’evitar parapets de canya, inundacions i estancaments que poden emportar-se per davant camins i altres infraestructures.

  2. En aquells casos en què els ajuntaments hagen realitzat neteja de llits i actuacions no complexes en els àmbits de competència de la CHJ i CHS se servisquen agilitzar els permisos i autoritzacions, així com la normalització dels esmentats expedients i deixar sense efecte les possibles sancions, ja que moltes d’estes es deriven de la inacció de la mateixa Confederació.

  3. Remetre còpia de la present Moció al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, al Molt Excel·lent President dels Corts Valencianes, i a la Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Godella Desembre de 2014

Signat: Francesc Aràndiga i Llaudes

SRA.ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.