MOCIÓ REFERÈNDUM MONARQUIA I ELECCIÓ CIUTADANA DE TOTS ELS CÀRRECS

logocompromis

AL PLE DE L’AJUNTAMENT

En/Na__________________, regidor/a portaveu del Grup Municipal de Compromís en este Ajuntament, presenta al Plenari Municipal per al seu debat i aprovació si s’escau,  la següent

MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 57 de la Constitució espanyola estableix taxativament el caràcter hereditari de la Corona, i així, disposa, en el seu apartat primer, que «La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de SM Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica».

Com veiem, no es diu res quant a la possibilitat d’abdicació en favor d’aquesta o una altra persona ni quant a la possibilitat de transmissió prèvia a la defunció i consagra l’herència com l’únic mecanisme previst per la Carta Magna, l’origen de la qual únicament pot donar-se mortis causa.

La recent notícia feta pública el 2 de juny de 2014 d’abdicació del rei en favor del seu fill, suposa situar-se en un supòsit de fet que no té cap regulació i al qual el Parlament ha de donar resposta immediata.

L’única solució a la falta de regulació és la democràtica: oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l’Estat espanyol, inclòs el cap de l’estat, siguen designats mitjançant l’elecció de la ciutadania, ja siga de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix l’article 23 de la Constitució espanyola.

L’abdicació del rei i el buit legal existent obri la possibilitat de la construcció d’un estat en el qual la ciutadania puga decidir lliurement la seua representació política i institucional, una opció que cal regular en este Parlament.

I és per això que l’Ajuntament de Godella:

 ACORDA

1. L’ajuntament de Godella insta el Govern de l’estat a impulsar el procés legislatiu pel que fa a la regulació de la situació creada davant l’abdicació del rei en el sentit d’aprofundir en la democratització de l’Estat espanyol i establir el principi d’elecció directa o a través dels seus representants de tots els càrrecs públics i institucionals, inclòs el cap de l’estat, per part de la ciutadania, garantint el principi d’igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes tant en el sufragi passiu com en l’actiu.

2. Aquest procés ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots els àmbits polítics, socials i acadèmics per tal d’iniciar un debat públic sobre la democratització de l’Estat.

3. Aquest procés haurà de concloure mitjançant un referèndum perquè de manera lliure i directa la ciutadania puga decidir sobre els canvis en l’ordenament jurídic que aquesta proposta requereix.

_________, __ de ______ de 2014

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En / Na,__________regidor / a portavoz del Grupo Municipal de Compromís en este Ayuntamiento , presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación en su caso , la siguiente

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 57 de la Constitución española establece taxativamente el carácter hereditario de la Corona , y así , dispone , en su apartado primero, que « La Corona de España es hereditaria en los sucesores de SM Don Juan Carlos I de Borbón , legítimo heredero de la dinastía histórica ».

Como vemos , no se dice nada en cuanto a la posibilidad de abdicación en favor de esta u otra persona ni en cuanto a la posibilidad de transmisión previa al fallecimiento y consagra la herencia como el único mecanismo previsto por la Carta Magna , el origen de la que únicamente puede darse mortis causa.

La reciente noticia hecha pública el 2 de junio de 2014 de abdicación del rey en favor de su hijo , supone situarse en un supuesto de hecho que no tiene ninguna regulación y al que el Parlamento debe dar respuesta inmediata .
La única solución a la falta de regulación es la democrática : ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de manifestarse mediante referéndum sobre la posibilidad de que todos los cargos públicos y representativos de España , incluido el jefe del estado , sean designados mediante la elección de la ciudadanía , ya sea de manera directa oa través de sus representantes , tal como establece el artículo 23 de la Constitución española.

La abdicación del rey y el vacío legal existente abre la posibilidad de la construcción de un estado en el que la ciudadanía pueda decidir libremente su representación política e institucional , una opción que hay que regular en este Parlamento.

Y es por ello que el Ayuntamiento de Godella:
ACUERDA

1 . El ayuntamiento de Godella insta al Gobierno del estado a impulsar el proceso legislativo en cuanto a la regulación de la situación creada ante la abdicación del rey en el sentido de profundizar en la democratización de España y establecer el principio de elección directa o a través de sus representantes de todos los cargos públicos e institucionales , incluido el jefe del estado , por parte de la ciudadanía , garantizando el principio de igualdad de todos los ciudadanos tanto en el sufragio pasivo como en el activo.

2 . Este proceso debe contar con la máxima participación ciudadana de todos los ámbitos políticos , sociales y académicos para iniciar un debate público sobre la democratización del Estado.

3 . Este proceso deberá concluir mediante un referéndum para que de manera libre y directa la ciudadanía pueda decidir sobre los cambios en el ordenamiento jurídico que esta propuesta requiere.

_________, __ de ______ de 2014

Arxivat en: Compromís, Congrés, Godella, INFORMACIÓ, Mocions

Comentaris

  1. Julio Rausell Brú diu:

    Es clar que’l dictador Franco anomená i criá als seus pits a Joan Carles I, i per tant, tota la resta ha sigut una pamema i una farsa, per a que res canviara, fent creure que canviava tot, després de 40 anys sense monarquía.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *